Aanpassing reglement voor visvijver 't Ven geldig per 1 januari 2018

terug naar overzicht

Zondag, 11 maart 2018

In de afgelopen jaren is het visbestand van de vijver 't Ven gewijzigd en ook zijn er steeds meer mensen die graag een hengeltje uitgooien niet altijd de Nederlandse taal machtig. Derhalve hebben we als bestuur het reglement specifiek voor deze vijver aangepast en in 3 talen opgesteld. Nederland, Engels en Duits. Nu het visseizoen weer is gestart hebben dit reglement op de site weergegeven.

Vijver reglement ‘t-Ven

Artikel 1: Het is verboden in het door "HSV Veghel" in gebruik zijnde viswater eerder dan één uur voor zonsopgang en later dan twee uur na zonsondergang te vissen. Het bestuur kan besluiten voor speciale activiteiten van het bepaalde in dit artikel af te wijken.

Artikel 2: Er mag met maximaal twee hengels worden gevist. De hengels mogen nimmer onbewaakt worden achtergelaten

Artikel 3: De vergunning is strikt persoonlijk. Men is verplicht aan het bestuur, aan ambtenaren, politie en door het bestuur aangewezen personen de vergunning te overhandigen

Artikel 4: Bestuurslid of controleur is bevoegd tot het innemen van de vergunning, als deze dit wenselijk acht. In dat geval wordt op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur een besluit genomen Het besluit wordt schriftelijk aan het lid meegedeeld.

Artikel 5: Alleen NO-KILL vissen! Geen enkele vissoort mag worden meegenomen!

Artikel 6: Behalve bij deelname aan door de vereniging georganiseerde wedstrijden, is het verboden een leefnet of een bewaarzak te gebruiken

Artikel 7: Het overmatig gebruik van alcohol of andere verdovende middelen is niet toegestaan

Artikel 8: Elk lid is verplicht te zorgen, dat de goede orde aan de visvijver niet wordt verstoord. Tevens is het verboden de oevers, taluds of beplanting te beschadigen. (m.u.v. het vrijmaken van een steiger plaats met hinderlijke begroeiing van o.a.. brandnetels)

Artikel 9: Met alle gevangen vissen moet zo vis vriendelijk mogelijk worden omgegaan. De gevangen vis in een zo goed mogelijke conditie en z.s.m. na het vangen terugzetten

Artikel 10: Het is verboden op of aan de vijver vogelnesten uit te halen of te verstoren.

Artikel 11: Gevlochten lijnen zijn verboden

Artikel 12: Weerhaak loos of plat geknepen/micro barb haken (tot maat 4) zijn toegestaan. Bent hooks zijn verboden

Artikel 13: Er mag uitsluitend met vis vriendelijke onderlijn montages worden gevist

Artikel 14: Het gebruik van voerboten is toegestaan, mits deze op geen enkele wijze overlast bezorgen aan de overige vissers

Artikel 15: Bij overlast van onbevoegden aan of op het terrein van de visvijver, dient de politie te worden gewaarschuwd.

Artikel 16: Vis vanuit je stek zodanig dat een aangrenzende stek(ken) niet gehinderd worden.

Artikel 17: In gevallen of geschillen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.


Pond regulation 't-Ven

Article 1: It is prohibited to use fish water in use by "HSV Veghel" earlier than one hour before sunrise and later than two hours after sunset. The board may decide to deviate from special provisions of this article

Article 2: You can fish with up to two fishing rods. The rods must never be left unattended

Article 3: The license is strictly personal, It is mandatory to hand over the license to the board, officials, police and persons designated by the board.

Article 4: Board member or auditor is authorized to take the permit if deemed desirable. In that case, a decision will be made at the next board meeting. The decision shall be communicated to the member in writing

Article 5: Only NO KILL fishing! No fish species may be taken from the pond!

Article 6: Except when participating in competitions organized by the board, it is forbidden to use a keepnet or a storage bag.

Article 7: The excessive use of alcohol or other narcotic drugs is not permitted

Article 8: Each member is obliged to ensure that the correct order at the fish pond is not disturbed. It is also forbidden to damage the banks, tallows or plantations

Article 9:  All fish caught must be treated as fish-friendly as possible. Restore the captured fish in the best possible condition after the catch.

Article 10: It is forbidden on the pond to extract or disturb bird nests.

Article 11: Braided lines are forbidden

Article 12: Only barbless hooks or micro barb hooks (up to size 4) are allowed. Bent hooks are prohibited Article 13 Only fish-friendly rigs are allowed

Article 14: The use of bait boats is permitted, provided that they do not in any way cause other fishermen to nuisance

Article 15: In case of inconvenience to unauthorized persons on or in the area of the fish pond, the police must be warned

Article 16: Fish from your peg in a way so adjoining pegs will not be hindered.

Article 17: in cases or disputes which these rules do not provide, the Board shall decide

Fischereiverordnungen 't-Ven

Artikel 1: Es ist verboten, Fischwasser im Gebrauch von "HSV Veghel" früher als eine Stunde vor Sonnenaufgang und später als zwei Stunden nach Sonnenuntergang zu verwenden. Der Vorstand kann beschließen, in besondere Bestimmungen dieses Artikels abzuweichen.

Artikel 2: Sie können mit bis zu zwei Angelruten fischen. Die Angelruten dürfen niemals unbeaufsichtigt hinterlassen werden.

Artikel 3: Die Lizenz ist absolut persönlich. Es ist zwingend erforderlich, die Genehmigung an den Vorstand, die Beamten, die Polizei oder die vom Vorstand benannten Personen zu übergeben.

Artikel 4: Ein Vorstandsmitglied oder Abschlussprüfer ist berechtigt, die Erlaubnis zu fordern, wenn dies als wünschenswert erachtet wird. In diesem Fall wird auf der nächsten Vorstandssitzung eine Entscheidung getroffen. Die Entscheidung wird dem Mitglied schriftlich erteilt

Artikel 5: Nur ,No-Kill" Angeln ist erlaubt Es dürfen keine Fischen mitgenommen werden!

Artikel 6: Außer bei der Teilnahme an Wettkämpfen, die vom Verein organisiert werden, ist es verboten, ein Setzkescher oder eine Aufbewahre Beutel zu benutzen

Artikel 7: Die übermäßige Verwendung von Alkohol oder anderen Suchtstoffen ist nicht zulässig

Artikel 8: Jedes Mitglied ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die korrekte Bestellung am Fischteich nicht gestört wird. Es ist verboten, die Ufer, Talg oder Pflanzen zu beschädigen

Artikel 9: Alle Fische sollten fischfreundlich behandelt werden. Setzen Sie den gefangener Fisch in den Bestmöglichen Zustand und nach dem Fang gleich wieder zurück.

Artikel 10: Es ist verboten an den Teich die Vogelnester zu oder zu zerstören.

Artikel 11: Geflochtene Angel Schnüren sind verboten

Artikel 12: Angelausrüstung ohne Widerhaken oder Mikrohaken (bis Größe 4) sind erlaubt. So genannten Bent hooks sind verboten

Artikel 13: Zum Angeln sollten nur fischfreundliche Vorfächer benutzt werden

Artikel 14: Die Verwendung von Futterbooten ist zulässig, sofern sie in keiner Weise andere Angler stören

Artikel 15: Im Falle von Unannehmlichkeiten durch unbefugte Personen auf oder im Bereich des Fischteiches soll die Polizei gewarnt werden.

Artikel 16: Während das Angeln sollte die benachbarte Angelstelle nicht gestört werden

Artikel 17: In Fällen oder Streitigkeiten, die diese Regeln nicht vorsehen, entscheidet der Vorstand